MENU (X)

Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

You say, "I don't understand" and I say, "I know you don't"
We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't
Remember lookin' at this room, we loved it 'cause of the light
Now, I just sit in the dark and wonder if it's time

by Sanderlei Silveira ® - 26/05/2023 - US X

#sanderlei #lyrics #TikTok


Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) (Lyrics)

You say, "I don't understand" and I say, "I know you don't"
We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't
Remember lookin' at this room, we loved it 'cause of the light
Now, I just sit in the dark and wonder if it's time

[Pre-Chorus]
Do I throw out everything we built or keep it?
I'm getting tired even for a phoenix
Always risin' from the ashes
Mendin' all her gashes
You might just have dealt the final blow

[Chorus]


Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
I can't find a pulse
My heart won't start anymore for you
Cause you're losing me

[Verse 2]
Every mornin', I glared at you with storms in my eyes
How can you say that you love someone you can't tell is dyin'?
I sent you signals and bit my nails down to the quick
My face was gray, but you wouldn't admit that we were sick

[Pre-Chorus]


And the air is thick with loss and indecision
I know my pain is such an imposition
Now, you're running down the hallway
And you know what they all say
You don't know what you got until it's gone

[Chorus]
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
Stop, you're losing me
I can't find a pulse
My heart won't start anymore for you
Cause you're losing me
Cause you're losing me


Stop (Stop) 'cause you're losing me

[Post-Chorus]
My heart won't start anymore (Stop 'cause you're losing me)
My heart won't start anymore (Stop 'cause you're losing me)

[Bridge]
How long could we be a sad song
Til we were too far gone to bring back to life?
I gave you all my best me's, my endless empathy
And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier
Fighting in only your army, frontlines, don't you ignore me
I'm the best thing at this party (You're losing me)
And I wouldn't marry me either


A pathological people pleaser
Who only wanted you to see her
And I'm fading, thinkin'
Do something, babe, say something (Say something)
Lose something, babe, risk something (You're losing me)
Choose something, babe, I got nothing (I got nothing)
To believe, unless you're choosing me

[Outro]
You're losing me
Stop (Stop, stop), you're losing me
Stop (Stop, stop), you're losing me
I can't find a pulse, my heart won't start anymore


Taylor Swift - You’re Losing Me (From The Vault) - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)Sabi mo, "Hindi ko maintindihan" at sinasabi ko, "Alam kong hindi mo"
Akala namin ang isang lunas ay darating sa oras, ngayon, natatakot ako na hindi ito
Tandaan na tumingin sa silid na ito, mahal namin ito 'sanhi ng ilaw
Ngayon, nakaupo lang ako sa dilim at nagtataka kung oras na

[Bago mag chorus]
Itatapon ko ba ang lahat ng ating itinayo o panatilihin ito?
Pagod na ako kahit para sa isang phoenix
Laging rilis 'mula sa abo
Mendin 'lahat ng kanyang mga gashes
Maaari mo lamang na pakikitungo ang pangwakas na suntok

[Koro]
Tumigil ka, nawawala mo ako


Tumigil ka, nawawala mo ako
Tumigil ka, nawawala mo ako
Hindi ako makahanap ng pulso
Hindi na magsisimula ang puso ko para sa iyo
Sanhi mo ako nawawala

[Taludtod 2]
Tuwing umaga ', sinulyapan kita ng mga bagyo sa aking mga mata
Paano mo masasabi na mahal mo ang isang tao na hindi mo masabi ay si Dyin '?
Pinadalhan kita ng mga signal at bit ang aking mga kuko hanggang sa mabilis
Ang aking mukha ay kulay -abo, ngunit hindi mo aaminin na kami ay may sakit

[Bago mag chorus]
At ang hangin ay makapal na may pagkawala at kawalan ng malay


Alam kong ang aking sakit ay tulad ng isang pagpapataw
Ngayon, tumatakbo ka sa pasilyo
At alam mo kung ano ang sinasabi nilang lahat
Hindi mo alam kung ano ang nakuha mo hanggang sa mawala na

[Koro]
Tumigil ka, nawawala mo ako
Tumigil ka, nawawala mo ako
Tumigil ka, nawawala mo ako
Hindi ako makahanap ng pulso
Hindi na magsisimula ang puso ko para sa iyo
Sanhi mo ako nawawala
Sanhi mo ako nawawala
Tumigil (itigil) 'dahil nawawala mo ako[Post-Chorus]
Hindi na magsisimula ang puso ko (itigil 'dahil nawawala mo ako)
Hindi na magsisimula ang puso ko (itigil 'dahil nawawala mo ako)

[Bridge]
Gaano katagal tayo maging isang malungkot na kanta
Til masyadong malayo kami upang maibalik sa buhay?
Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng aking pinakamahusay na akin, ang aking walang katapusang empatiya
At ang lahat ng ginawa ko ay dumugo habang sinubukan kong maging bravest sundalo
Nakikipaglaban sa iyong hukbo, mga frontlines, hindi mo ba ako papansinin
Ako ang pinakamagandang bagay sa party na ito (nawawala mo ako)
At hindi ko rin ako ikakasal
Isang pathological na tao na nakalulugod


Sino ang gusto mo lang makita siya
At kumukupas ako, thinkin '
Gumawa ng isang bagay, babe, may sasabihin (may sasabihin)
Mawalan ng isang bagay, babe, panganib ng isang bagay (nawawala mo ako)
Pumili ng isang bagay, babe, wala akong nakuha (wala akong nakuha)
Upang maniwala, maliban kung pipiliin mo ako

[Outro]
Nawawala mo ako
Huminto (huminto, huminto), nawawala mo ako
Huminto (huminto, huminto), nawawala mo ako
Hindi ako makahanap ng pulso, hindi na magsisimula ang puso koLyrics by Sanderlei

#sanderlei